Wyjazdy nauczycieli

Jesteś tutaj

Wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych

Politechnika Białostocka PL BIALYST01 Erasmus+ 2016/2017

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW

1.    Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich.
2.    Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej między stronami musi zostać uzgodniony plan zajęć tzw. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, który określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
3.    Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być zakończony do 30 września 2017 r.
4.    Z Programu Erasmus+ wypłacane będzie stypendium maksymalnie na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, bez dodatkowych dni liczonych na podróż. Podczas 5-dniowego pobytu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Możliwe są wyjazdy trwające krócej- minimum 2 dni robocze, pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych.
5.    Nauczyciel akademicki może ubiegać się o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Drugi wyjazd będzie możliwy w sytuacji, gdy pozostaną wolne środki stypendialne.
6.    Stypendium na koszty pobytu wypłacane będzie zgodnie z krajem docelowym (wg podziału na grupy ustalonego przez Komisję Europejską), wg stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Narodową Agencję. Finansowane będą tylko dni realnego pobytu w uczelni partnerskiej (minimum 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych), bez dni przeznaczonych na podróż. Przyznane środki zostaną wypłacone w formie stypendium.

KRAJE NALEŻĄCE DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

I Grupa: 130 Euro dzienna  wartość stypendium
DANIA, HOLANDIA, IRLANDIA, SZWECJA, WIELKA BRYTANIA

II Grupa: 110 Euro dzienna  wartość stypendium
AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CYPR, CZECHY, FINLANDIA,
FRANCJA, GRECJA, ISLANDIA, LICHTENSTEIN, LUKSEMBURG,
NORWEGIA, POLSKA, RUMUNIA, TURCJA, WĘGRY, WŁOCHY

III Grupa: 100 Euro dzienna  wartość stypendium
HISZPANIA, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia),
ŁOTWA, MALTA, NIEMCY, PORTUGALIA, SŁOWACJA

IV Grupa: 80 Euro dzienna  wartość stypendium
CHORWACJA, ESTONIA, LITWA, SŁOWENIA

Stypendium w części przekraczającej wysokość diet dziennych zgodnych ze stawkami diety za dobę wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
7.    Z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostanie podpisana umowa finansowa.
8.    Przekazanie stypendium nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy finansowej. Stypendium musi być wyrażone w EUR i powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
9.    Stypendium przeznaczone jest na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej.
10.    Ustala się trzy terminy wypłat stypendiów w danym miesiącu:
A) 1-szy roboczy dzień miesiąca
B) 10- ty dzień miesiąca
C) 15-ty dzień miesiąca
Stypendium przy wyjazdach zgłaszanych po tych terminach będzie wypłacane w następnym miesiącu.
11.    Nauczyciel akademicki musi uzyskać pisemne zaświadczenie/certyfikat o okresie pobytu, liczbie godzin i temacie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych z uczelni przyjmującej. Powinno być ono sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię musi być taki sam jak okres pobytu podany w Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement oraz w umowie finansowej.
12.    Po powrocie z instytucji partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:
-wypełnienia online Ankiety Stypendysty (po mailowym Wezwaniu przez serwer Komisji Europejskiej Erasmus, Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania),
- złożenia dokumentów podróży (bilety wszelkich środków lokomocji, ewidencję przebiegu pojazdu w przypadku podróży samochodem)
-  złożenia w Biurze  pisemnej relacji z wizyty
Pracownik zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów  w terminie 7 dni od powrotu. Na tej podstawie nastąpi rozliczenie wyjazdu.
13.    Nauczyciel akademicki na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej ma zapewnione ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Powinien  również wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).