Wyjazdy nauczycieli

Jesteś tutaj

Wyjazdy nauczycieli

  1. Nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu ustalenia terminu mobilności. W przypadku wielu krajów kontakt z uczelnią partnerską powinien być nawiązany z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, gdyż terminy mobilności proponowane przez uczelnię mogą być odległe w czasie.  Po ustaleniu okresu mobilności należy wysłać do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Staff Mobility for Teaching  z prośbą o akceptację.
  2.  Najpóźniej 45 dni przed planowanym wyjazdem proszę dostarczyć do BWM Staff Mobility for Teaching  zaakceptowany przez uczelnię partnerską, koordynatora wydziałowego oraz dziekana, oraz Polecenie wyjazdu podpisany przez bezpośredniego przełożonego. Należy także przesłać lub dostarczyć do BWM Ankietę osobową.
  3. Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zgody na wyjazd w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  4. Po uzyskaniu zgody na wyjazd można przystąpić do przygotowań związanych z wyjazdem m.in. uzyskaniem wizy i zakupem biletów. Proszę pamiętać, aby uzyskać zaproszenie wystawione przez Uczelnię Przyjmującą potrzebne do aplikowania o wizę (jeśli wiza jest wymagana przed wyjazdem, a nie np. możliwa do uzyskania na granicy). W przypadku niektórych krajów okres 30 dniowy może być niewystarczający ze względu na procedury.
  5. Pracownik wyjeżdżający sam dopełni wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy oraz poniesie koszty z tym związane.
  6. Pracownik wyjeżdżający sam dokonuje rezerwacji biletu lotniczego oraz ponosi jego koszt (uzyskuje ryczałt na koszty podróży na 7 dni przed wyjazdem)
  7. BWM przygotowuje umową finansową zawieraną pomiędzy nauczycielem i PB.
  8. BWM na 7 dni przed wyjazdem informuje nauczyciela o odbiorze:

          - umowy finansowej
          - stypendium
          - karty ubezpieczeniowej

Po powrocie:

  1. Nauczyciel składa do BWM w terminie 7 dni od dnia powrotu:

-  Confirmation letter tj. z dokument poświadczający czas pobytu wraz z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć, przygotowany przez Uczelnię Przyjmująca. Okres pobytu potwierdzonego przez Uczelnię Przyjmującą musi być taki sam jak okres pobytu podany w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. 5 dni)
- Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami).

- Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.

  1. Nauczyciel wypełnia online Ankietę Stypendysty - Participant Report Request (po mailowym wezwaniu przez serwer Komisji Europejskiej Erasmus) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

ZARZĄDZENIE REKTORA PB